Girl in a jacket
Program

Wednesday 24th November 2021
10.00-12.00 FAO-FAVA-TVMA-DLD-WAAW 2021 Virtual Meeting on Antimicrobial Stewardship (AMS) Strategy in Livestock Production in Thailand

กล่าวเปิดโดย
    Dr. Quaza Nizamuddin Bin Hassan Nizam
        FAVA President
    น.สพ.ดร. คเชนทร์ วงศ์สถาพรชัย
        ECTAD Regional Manager, FAO
    น.สพ. เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
        นายกสัตวแพทยสมาคมฯ
Responsible Use of Antimicrobial in Thailand Livestock Animals
    ศ.สพ.ญ.ดร. รุ่งทิพย์ ชวนชื่น
The Occurence of AMR in Escherichia coli Strains Isolated from Clinical Porcine Samples
    อ.สพ.ญ.ดร. ศิริพร คงสร้อย
Antimicrobial Use and Resistance in Poultry Production in Thailand
    อ.สพ.ญ.ดร. นวลอนงค์ สินวัต
Antimicrobial Use and Resistance in Dairy Farms in Thailand
    ผศ.น.สพ. ธนศักดิ์ บุญเสริม
Responsible Use of Antibiotics in Aquaculture
    รศ.น.สพ.ดร. ชาญณรงค์ รอดคำ
Thailand’s National Strategic Plan for Antimicrobial Resistance 2017-2021
    สพ.ญ. จุฬาพร ศรีหนา กรมปศุสัตว์

Thursday 25th November 2021
07.45-08.10 เตรียมล็อกอิน เข้าร่วมประชุม
08.10- 09.00 กล่าวรายงาน รศ.น.สพ.ดร. นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย (ประธานจัดการประชุมฯ)
กล่าวต้อนรับ น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
(นายก สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)
กล่าวเปิดงาน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิธีมอบรางวัล สัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2564
09.00- 09.45 FAO’s approaches to address emerging and transboundary disease
น.สพ. ดร. คเชนทร์ วงศ์สถาพรชัย (บรรยายภาษาอังกฤษ)
09.45-10.30 Insects as animal feed and human food
ผศ.น.สพ.ดร. อรรถวิทย์ โกวิทวที (บรรยายภาษาอังกฤษ)
10.30-10.40 Coffee break
10.40- 11.25 Veterinarian actions to combat climate change and its impacts
คุณกุหลาบ กิมศร
11.25 - 12.30 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สัตวแพทยสมาคม
Lunch break
12.30-14.00 Disruption Era and Preparedness for Veterinary Profession
น.สพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
คุณคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ (ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย)
ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช (อดีตคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ)
สพ.ญ. กฤติกา ชัยพัฒนากุล (ประธานเครือโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ)
น.สพ. ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ (กรรมการผู้จัดการเครือ เวทโปรดักส์ กรุ๊ป)
น.สพ. กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร (บริษัท กรีน อินโนเวทีฟไบโอเทคโนโลยี จำกัด)
สพ.ญ.ดร. วันทนีย์ กัลล์ประวิทย์ (ผู้ดำเนินรายการ)
Room 1 Room 2
14.00-14.45 มหากาพย์​ African swine fever (AFS)
ผศ.น.สพ. คัมภีร์ กอธีระกุล
การจัดการปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของสัตว์เลี้ยง
ผศ.สพ.ญ.ดร. จุฑามาศ เบ็ญจนิรัตน์
14.45-15.30 ASF: prevention strategies in Thailand น.สพ. บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปัญหาพฤติกรรมช้างป่าที่ดุร้าย
น.สพ. ภัทรพล มณีอ่อน
15.30-15.40 Coffee break
15.40-16.25 ASF: diagnosis technique
น.สพ.ฐปณัฐ สงคสุภา
การจัดการปัญหาตัวเงินตัวทองรบกวน
รศ.น.สพ.ดร. จิตรกมล ธนศักดิ์
16.25-17.10 Five effective tricks to stop PEDV in pig farm
ผศ.น.สพ.ดร. อลงกต บุญสูงเนิน
การจัดการปัญหางูหรืองูพิษรบกวน
น.สพ. ปณิธิ ละอองบัว

Friday 26th November 2021
08.00-09.00 เตรียมล็อกอิน เข้าร่วมประชุม
Room 1 Room 2
09.00-09.45 Update global Lumpy skin disease (LSD)
รศ.น.สพ.ดร. กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร
LSD & Vet Practitioners: (Treatment & control)
ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง
Alternative supplement for poultry gut health
รศ.ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช์
09.45-10.30 LSD EPIDEMIOLOGY IN THAILAND
First Report in Thailand & DLD Role
น.สพ. บุญญกฤช ปิ่นประสงค์
ศ.(คลินิก) น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร
(นายกสมาคมสัตวแพทย์ผ้ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง)
Effective Salmonella control in poultry
สพ.ญ.ดร. นิอร บุญประเสริฐ
10.30-10.40 Coffee break
10.40- 11.25 LSD: เสวนา ถอดบทเรียนจากการระบาดของโรคอุบัติใหม่
สัตวแพทย์ไทย ทำอะไรไปบ้าง ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
ศ.(คลินิก) น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร
รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร
รศ.ดร.น.สพ.จิตรกมล ธนศักดิ์
ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง
ผศ.น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง
ผศ.น.สพ.เชาวลิต นาคทอง
ผศ.น.สพ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน
Effective Coccidiosis vaccine in broiler
Mr.Derek Detzle
(บรรยายภาษาอังกฤษ)
11.25-11.55 น.สพ. บุญญกฤช ปิ่นประสงค์
น.สพ.รุชติโรจน์ จิโรจน์วงศ์
น.สพ.ไพรวัน สีพั่ว (ผู้ดำเนินรายการ)
นำเสนอผลงานทางวิชาการ 3 เรื่อง (Oral Presentation)
11.55-13.00 Lunch Break
13.00-13.45 African horse sickness (AHS): Epidemiology
รศ.ส.พญ.ดร. สุวิชา เกษมสุวรรณ
ผศ.สพ.ญ.ดร. วราพร พิมพ์ประไพ
Management of Feline parvovirus outbreak
รศ.สพ.ญ.ดร. พันพิชา สัตถาสาธุชนะ
13.45-14.30 AHS: Animal movement control and disease in zoo animals รศ.น.สพ.ดร. ปานเทพ รัตนากร Management of Rabies outbreak
ผศ.น.สพ.ดร. นิรุตติ์ สุวรรณา
14.30-14.40 Coffee break
14.40-15.25 AHS: Prevention, control and treatment
สพ.ญ. ปิยนาถ เล็กเจริญสุข
Management of Covid-19 in small animal
ศ.สพ.ญ.ดร. เกวลี ฉัตรดรงค์
15.25-16.10 การใช้กัญชาในสัตว์เลี้ยง
รศ.สพ.ญ.ดร. ศุภร ฟุ้งลัดดา
16.10-16.15 กล่าวปิดการประชุม
รศ.น.สพ.ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย (ประธานจัดการประชุมฯ)